Barn och ungdomsskydd

I Sverige finns väldigt lite tradition vad det gäller skydd för minderåriga mot olika former av kränkningar och övergrepp. Jag har jobbar med detta både över hela Europa och andra världsdelar och menar att en medveten strategi och utbildning av alla som jobbar med barn och ungdomar är nödvändigt inte bara för att skydda barn och ungdom mot övergrepp och kränkningar som är juridiskt definierade utan också andra former av bristande respekt som otillbörliga påtryckningar etc som kan skada de ungas utveckling mot ansvarstagande och självständiga individer.